Prawo autorskie i ochrona wizerunku

  • Przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów przeniesienia praw autorskich i pokrewnych lub umów licencyjnych.
  • Prowadzenie spraw i reprezentacja klientów w sprawach o naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych.
  • Prowadzenie spraw i reprezentacja klientów w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi typu ZAIKS, STOART, ZASP, ZPAF itp.
  • Doradztwo prawne w sprawach dotyczących komercjalizacji wizerunku.
  • Przygotowanie projektów umów dotyczących wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku, w szczególności w celach promocji i reklamy.
  • Prowadzenie spraw i reprezentacja klientów w sprawach o ochronę naruszonych dóbr osobistych, w szczególności ochronę wizerunku.